Beleidspagina

Privacybeleid

THE HEDGE vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zal deze gegevens naar best vermogen beschermen en uw privacy respecteren.

In deze privacyverklaring wil THE HEDGE begrijpelijke en duidelijke informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, gaat de vereniging zorgvuldig om met gevoelige gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het kader van contactformulieren op de website en deelname aan activiteiten van THE HEDGE vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover, kan u contact opnemen via:

THE HEDGE vzw
Zwarte Leeuwstraat 25
2820 Bonheiden
info@thehedge.be

Ons websiteadres is: https://thehedge.be

Waarom verwerkt The Hedge persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door The Hedge vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van The Hedge vzw. (gerechtvaardigd belang)
  • Om activiteiten te kunnen begeleiden voor The Hedge vzw. (contractuele basis)
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, activiteitenbrochures en infobrieven. (gerechtvaardigd belang)

The Hedge gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben. De betrokkene heeft het recht om op ieder moment inzage te verkrijgen in zijn/haar persoonsgegevens. Dit is kosteloos.

Tijdens het inschrijvingsproces van activiteiten wordt steeds actief toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens. De inschrijver dient ook een actieve instemming te geven dat hij/zij akkoord is met de algemene voorwaarden. Indien de inschrijver niet akkoord is, kan de inschrijving niet gebeuren en kan deze persoon niet deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.

Door het zelf invullen en het ter beschikking stellen van de gegevens voor de medische fiche van de deelnemer, stemt u er actief mee in dat The Hedge deze gegevens verwerkt in het kader van haar activiteiten met deze deelnemer. The Hedge vernietigt medische fiches na het aflopen van een activiteit.

Verstrekking aan derden

Verder zal The Hedge vzw uw persoonsgegevens niet aan derde doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (b.v. politie, brandweer,…). We geven niets door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kan The Hedge vzw uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien ze gedaan zijn door een meerderjarige persoon.

Bewaartermijn

The Hedge vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Algemene persoonsgegevens zullen maximaal 5 jaar bewaard worden door The Hedge. Dit wordt geteld vanaf de laatste inschrijving of gebruik (b.v. nieuwsbrief, vrijwilligersmail,…). Daarna zullen deze gegevens geanonimiseerd worden en gebruikt worden voor bijvoorbeeld statistische doeleinden.

Uw rechten omtrent gegevens

U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke The Hedge vzw van u ontvangen heeft. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met de vereniging kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met The Hedge vzw op te nemen. 

Beeldmateriaal

Tijdens de activiteiten van The Hedge vzw kunnen er beelden genomen worden, de vereniging zal het beeldmateriaal dat gemaakt wordt steeds met eerbied en respect behandelen. Voor het gebruik van niet-gerichte beelden zoals sfeerbeelden heeft The Hedge geen toestemming nodig.

Tijdens het inschrijvingsproces zal The Hedge steeds expliciet toestemming vragen om tijdens initiatieven van de vereniging gericht beeldmateriaal te mogen maken en om deze gerichte beelden te mogen gebruiken. Onder ‘gericht beeldmateriaal’ verstaat The Hedge een foto of film waarop een persoon duidelijk herkenbaar wordt weergegeven. Op ieder moment kan bij eenvoudig verzoek deze toestemming gewijzigd worden.

The Hedge vzw gebruikt beeldmateriaal voor:

  • interne doeleinden: Het beeldmateriaal wordt gebruikt als (beeld)verslag van de activiteit of werking, b.v. het tonen van foto’s van de activiteit aan de deelnemers van de activiteit en hun ouders/verzorgers.
  • externe PR-doeleinden: Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor de communicatie van haar werking, b.v. beelden in de activiteitenbrochure van The Hedge, op de The Hedge-website en verspreiding van haar activiteitenaanbod via sociale media.

Wil je niet gefilmd of gefotografeerd worden dan kan je ook op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je dit niet wenst. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan info@thehedge.be

Welke persoonsgegevens en data verzamelen wij van jou bij een bezoek aan onze website en waarom doen we dat?

Commentaren en contactformulieren op onze website:

Als bezoekers commentaar achterlaten op onze website, verzamelen we de gegevens uit het formulier en het IP-adres om spam snel te kunnen detecteren.

Contactformulieren worden door bezoekers gebruikt met als doel dat wij hen contacteren. Dat zullen we dan ook zo snel mogelijk doen. De gegevens worden enkel gebruikt om de doelen van onze vzw te kunnen nastreven. Ze worden niet aan derden doorgegeven.

Cookies

Als je een commentaar schrijft of een formulier invult op onze website, kan je zelf kiezen via je browser om gegevens zoals je naam, je mailadres en website te bewaren in cookies. Deze dienen voor je gemakkelijkheid om later sneller een formulier te kunnen invullen. Deze cookies blijven een jaar bewaard.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikels op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten van andere websites (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikels, enz.). Voor embedded content of ingesloten inhoud van andere websites gelden dezelfde voorwaarden als bij het bezoek aan die websites.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen zoals cookies en je interactie met hun website nagaan. Zij kunnen ook jouw interactie met de ingesloten inhoud nagaan als je bent ingelogd of een account hebt op hun website.

Wijziging privacyverklaring

The Hedge vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zal de vereniging een aankondiging doen op de website van The Hedge. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in het archief opgeslagen worden. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.